برچسب Conviction season 1 E03

ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ Conviction ﻓﺼﻞ ۱ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ۳

بعد از پخش اپیزود دوم ﺳﺮﯾﺎﻝ Conviction ،امروز ﺷﺒﮑﻪ ABC ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ سوم ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭﺍﻡ Conviction ‏(ﻋﻘﯿﺪﻩ) ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ “Dropping …