برچسب Blindspot فصل 2

ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ Blindspot ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ۶ + تصاویر جدید

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ NBC ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ و پروموی ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ جدید ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ Blindspot ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ که در انتهای پست می توانید این پرومو و تصاویر جدید را ببینید، ﺍﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ “Her Spy’s Mind” …