برچسب 4 ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ

فعلا منتظر حضور ‏«ﭼﻬﺎﺭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ» در دنیای سینمایی مارول نباشید!

اینطور به نظر می رسد که طرفداران مارول در حال حاضر نباید منتظر حضور ﭼﻬﺎﺭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ در دنیای سینمایی مارول باشند، ولی گفته نشده که این چهار قهرمان هرگز باز نمی گردند، فقط اشاره شده که زمان …