پخش ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﮔﻤﺸﺪﮔﺎﻥ» از 14 مرداد آغاز می شود، با بازی بهنام تشکر و ستاره اسکندری

طبق تازه ترین اخبار منتشر شده، ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«گمشدگان» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺎﺯﯼﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ، ۱۴ ﻣﺮﺩﺍﺩ

Read more

ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ «ﭘﯿﮑﺴﻞ» در مراحل پایانی! – اثر جدید ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻨﻘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«پیکسل» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ

Read more

اطلاعاتی تازه از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» – زمان پخش هنوز نامعلوم

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده امسال خبری از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» نخواهد بود، و ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

Read more

تازه ترین اطلاعات ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵‏» – تیم تولید وارد ورامین شد

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﯿﺮﻭﺱ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻏﻔﻮﺭﯼ ﺑﺎ

Read more

ﺯﻣﺎﻥ آغاز ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‏«ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ۹۶‏» ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ

براساس تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پرطرفدار ‏«ﻣﺎﻩ عسل» که ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ

Read more

در ‏«ماه عسل» ﺭﻣﻀﺎﻥ ۹۶ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ!!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ‏«ماه عسل» ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ

Read more

ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ‏«ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ‏» ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، قسمت آخر جمعه پخش خواهد شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ سریال ‏«دیوار ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ‏» ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

Read more

قسمت هشتم سریال «ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» منتشر شد، اکنون دریافت کنید

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۸ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ «عاشقانه» ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ساعتی پیش لینک های دانلود ﻗﺴﻤﺖ هشتم سریال پرطرفدار «عاشقانه» در

Read more

فاطمه گودرزی: ﺿﺒﻂ ‏سریال «ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ‏» ۱۰ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ

فاطمه گودرزی ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ» در تازه ترین صحبت هایش با مهر، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ

Read more

ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵‏» ﺩﺭ ﺷﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ آغاز شد | چند تصویر ﺟﺪﯾﺪ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«پایتخت ۵» ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ

Read more

ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ‏» ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ پخش می شود

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، سریال ‏«لبخند رخساره» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺯﯾﻨﺐ ﺗﻘﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ

Read more