اخبار سینما

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ از ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﮐﺮﺍﻥ – از شروع «ﻧﮕﺎﺭ‏» تا سرمای ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ‏»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﺮﻭﺵ فیلم سینمایی ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ» ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ۳۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪه است. ﺑﺎ محاسبه ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ …

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ فیلم های ‏«ﺭﮒ ﺧﻮﺍﺏ‏»، ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ»، ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ‏» ساخته ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ یک ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎنی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ نشان می دهد بخوبی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﯿﻠﻢ …

فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق گزارش های منتشر شده، فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏(هشتم ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ماه) پا به گیشه گذاشته است. بد نیست بدانید که این ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ۱۳ ﺳﯿﻤﺮﻍ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ …

اﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود، ‏«ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ» ﻭ ‏«ﺧﺎﻟﺘﻮﺭ» تاخیر خوردند!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ‏(۶ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ‏) ﮔﻔﺖ که: ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ۳ ﻓﯿﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺷﮑﻼﺗﯽ‏» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ …

پیش ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ آغاز شد – ۲ ﻣﺎﻩ تا شروع ﺍﮐﺮﺍﻥ!

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، طی اتفاقی تازه ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ۲ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. در این میان گفته شده که ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ٣ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﯽ ‏ﺁﯾﻔﻮﻥ هفت (Iphone 7) …

فیلم های ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ۲ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‏(یازدهم ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ‏) ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪند. ﯾﮑﯽ از آنها ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﻭ …

تیزر جدید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» را اکنون تماشا کنید

ساعتی پیش تیزری جدید از فیلم سینمایی «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» منتشر شد که به واسطه آن می توانید نگاهی تازه به این فیلم و شخصیت های آن داشته باشید. «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ …

اکران دو فیلم ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود

به گزارش از منابع مختلف، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ در تازه ترین اظهاراتش ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ نهم مرداد گفته است که: “ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﺩﺭ …

صداگذاری ‏«ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ» ﺩﺭﻣﯿﺸﯿﺎﻥ آغاز شد

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری ایسنا، ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‏«یواشکی» ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺻﻔﯽﯾﺎﺭﯼ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﻟﭙﺎﮎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ …

فیلم ‏«ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ» ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﻓﯿﻠﻢبرداری ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ آغاز می شود

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺗﯿﻨﺎ ﭘﺎﮐﺮﻭﺍﻥ بازیگر و کارگردان مشهور، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«لس ﺁﻧﺠﻠﺲ – تهران» ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏«تهران …

ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﮑﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ‏ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ‏ ادامه دارد؛ ‏«ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻋﺼﺮ‏» ۳ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩی شد!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ‏» ﮐﻪ کار خودش را ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ و از همان ابتدا با استقبال بی نظیری از سوی مخاطبان و طرفداران مهران مدیری …