بیست و یک روز بعد

تیزر جدید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» را اکنون تماشا کنید

ساعتی پیش تیزری جدید از فیلم سینمایی «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» منتشر شد که به واسطه آن می توانید نگاهی تازه به این فیلم و شخصیت های آن داشته باشید. «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻔﺎﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﺭﻩ است که اکران آن از یازدهم مرداد آغاز شده است.

از ستارگان این فیلم می توانیم به ﺳﺎﺭﻩ ﺑﯿﺎﺕ، ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺁﺫﺭﻧﮓ، ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻖ، ﺳﯿﻨﺎ ﺭﺍﺯﺍﻧﯽ، ﺟﻼﻝ ﻓﺎﻃﻤﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﺭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ اشاره کنیم. «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻣﻠﻮﺩﺭﺍﻣﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﭘﺪﺭﺵ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ‏”ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯾﻪ! ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺮ ﺷﺪ. ﺑﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻥ. ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﭘﺮﻧﺪﻩﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻟﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺟﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻥ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻧﻮﺭﺵ ﮐﻢ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ….

تیزر جدید:


No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.