فیلم سینمایی Logan 2017

معرفی فیلم سینمایی Logan 2017

نگاهی به داستان، بازیگران و عوامل تولید فیلم سینمایی Logan 2017

ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ: ﺍﮐﺸﻦ ,علمی-تخیلی, درام

مدت زمان و گروه سنی: ۱۴۰ دقیقه / درجه سنی R بزرگسالان

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Logan 2017 : ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ، ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻦ ﺳﺎﻝﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻭﺩﺩﺭﻣﺎﻧﯽﺍﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رفته، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﯾﮑﺲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﻟﻮﮔﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻣﯿﺮﺍﺛﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻮﺍﻥ ‏(X-23‏) ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻟﻮﮔﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻭ .…

با توجه به تریلر و تصاویر منتشر شده، در فیلم سینمایی Logan 2017 قرار است شاهد تلاش های لوگن پیر و ضعیف شده برای نجات یک جهش یافته به نام X-23 باشیم، دختری کوچک و قدرتمند که در واقع نسخه مونث و جوانتر خودش است. احتمالها و تئوری های مختلفی در مورد وقایع مهم این فیلم گفته شده، یکی از این حدس ها می گوید که لوگن در فیلم کشته خواهد شد، ولی هنوز نمی توانیم آنرا تایید کنیم و باید تا شروع اکران صبر کنیم. در کنار این ها باید اشاره کنیم که نقش X-23 در فیلم Logan بیشتر از چیزی است که انتظار داشتیم و صحنات اکشن زیادی را اجرا کرده است. (با توجه به تریلر نهایی)

بازیگران و نقش هایشان: ﻫﯿﻮ ﺟﮑﻤﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﮔﻦ, ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﮔﺰﺍﻭﯾﻪ, ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺍﯼ ﮔﺮﺍﻧﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻧﺪﺭ ﺭﺍﯾﺲ, ﺑﻮﯾﺪ ﻫﺎﻟﺒﺮﻭﮎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺮﺱ, ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻣﺮﭼﻨﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻟﯿﺒﺎﻥ, ﺩﺍﻓﻨﻪ ﮐﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺭﺍ ﮐﯿﻨﯽ, ﺩﻭﺭﯾﺲ ﻣﻮﺭﮔﺎﺩﻭ در نقش ماریا, ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺭﻭﺩﺭﯾﮕﺰ در نقش گابریلا, ﻣﺎﺭﮎ ﺍَﺷﻮﺭﺙ و ﺭﯾﻨﺎﻟﺪﻭ ﮔﺎﻟﮕﻮﺱ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﮐﺮﺍﻥ: سوم مارس ۲۰۱۷ / ۱۳ اسفند ۹۵

ﻣﻮﺯﯾﮏ: ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺑﻠﺘﺮﺍﻣﯽ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ / ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ‏(ﻫﺎ‏): ﺟﯿﻤﺰ ﻣﻨﮕﻮﻟﺪ / ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺮﯾﻦ (فیلمنامه), ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻓﺮﺍﻧﮏ (فیلمنامه), ﺟﯿﻤﺰ ﻣﻨﮕﻮﻟﺪ (فیلمنامه), ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻠﯽ (داستان), ﺭﻭﯼ ﺗﻮﻣﺎﺱ (داستان) و …..

تهیه کننده (ها): ﺳﯿﻤﻮﻥ ﮐﯿﻨﺒﺮﮒ, ﻫﺎﭺ ﭘﺎﺭﮐﺮ, ﻟﻮﺭﻥ ﺷﻮﻟﺮ ﺩﺍﻧﺮ

ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ: ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ, ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎﮐﺲ ﺁﻓﯿﺲ: ۹۷ میلیون دلار / ؟؟؟

پست های مرتبط و مهم:

¤ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ Logan | ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
¤ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Logan ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ | ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ Wolverine 3
¤ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Logan | ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﻟﻮﺭﯾﻦ
¤ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Logan ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ | ﻏﺮﻭﺏ ﻟﻮﮔﻦ
¤ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ Logan ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
¤ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ Logan — ﻭﻟﻮﺭﯾﻦ ﺍﺯ X-23 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
¤ سه دقیقه به فیلم سینمایی Logan اضافه شد – پرومو و تصاویر جدید
¤ باکس آفیس: Logan جمعه را با ۳۳ میلیون دلار برد!

تریلرهای رسمی:

 

 دانلود اولین تریلر فیلم | دانلود تریلر نهایی

[آخرین بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۹۵]

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.