ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ: ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ

در پوستر متحرک Underworld: Blood Wars سیلین جدید را ببینید

دو کمپانی Screen Gems و Lakeshore چند ساعت قبل، در حساب رسمی توییتر Underworld یک پوستر متحرک از فیلم سینمایی ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ: ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ منتشر کردند که در آن می توانید Kate Beckinsale بازیگر نقش سیلین را در ابتدا با لباس همیشگی خودش ببینید، که بعد از جمله “افسانه باز می گردد” چهره جدیدش را مشاهده می کنید و در انتها نوشته ای ظاهر می شود و می گوید که “افسانه دوباره متولد شد”. پیشنهاد می کنم این پوستر دیدنی را حتما تماشا کنید.

از بازیگران ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ: ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ می توانیم به Theo James ‏(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻫﻤﺘﺎ‏) که ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ نقشش ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ Underworld: Awakening ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، Tobias Menzies ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ Outlander‏) ﻭ Lara Pulver ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ Sherlock‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﻻﯾﮑﻦ ‏(ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺎﺭﯾﻮﺱ‏) ﻭ ﯾﮏ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Charles Dance که ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻣﺎﺱ ‏(ﯾﮏ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﻣﺴﻦ‏) ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ اشاره کنیم. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ James Faulkner ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ)، Peter Andersson ‏(ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺍﮊﺩﻫﺎ‏) ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ Bradley James ‏(ﻓﯿﻠﻢ Damien‏) ﻭ Daisy Head را نام ببریم. ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ ۵ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﺸﻢ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۷ ‏(۱۷ ﺩﯼ ۹۵‏) ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺍﺳﮑﺮﯾﻦ ﺟﻤﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

Anna Foerster ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ: ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ و کارگردان با تجربه ای است، همانطور که می دانید ﺍﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ Criminal Minds ﻭ Outlander ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ های Independence Day , The Day After Tomorrow ﻭ White House Down ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

بعد از تماشای تریلر بین المللی و تصاویر جدید، دیدن این پوستر به شدت پیشنهاد می شود:Cory Goodman ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Kevin Grevioux ، Len Wiseman ﻭ Danny McBride ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﺑﺪﯼ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯼ ﻟﯿﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﯼ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽDavid Kern ، Tom Rosenberg ﻭ Richard S. Wright، Lincoln Lawyer همانطور که اشاره کردیم ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۷ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Screen Gems ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

منبع

No votes yet.
Please wait...