تریلر بین المللی فیلم سینمایی power rangers منتشر شد | بچه های قهرمان

کمپانی Lionsgate چند ساعت قبل اولین تریلرِ بین المللی فیلم سینمایی Power Rangers را منتشر کرد. پاور ﺭﻧﺠﺮﺯ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺒﮏ ﻋﻠﻤﯽ–ﺗﺨﯿﻠﯽ, ﺍﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺩﯾﻦ ﺍﯾﺰﺭﺍﻻﯾﺖ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻥ ﮔﺘﯿﻨﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ. در تریلر جدید می توانید خلاصه ای از داستان این فیلم را مشاهده کنید؛ چند نوجوان معمولی و مدرسه ای که به واسطه یک اتفاق غیر عادی قدرت های فرابشری بدست می آوردند و تبدیل به تکاورانی قدرتمند می شود، داستانی که در خیلی از فیلم های ابرقهرمانانه مشاهده کردیم!

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ Power Rangers ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ به نام های زاک، کیمبرلی، بیلی، ترینی، و جیسون ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎﻥ Angel Grove ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻗﻀﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﺎ بعد از برخورد با یک سنگ عجیب، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﯿﻢ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻧﺠﺮﺯ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ Power Rangers ﻣﯽ توانیم ﺑﻪ ﺩﺍﮐﺮ ﻣﻮﻧﺖ ﮔﺎﻣﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﺴﻮﻥ ﻟﯽ ﺍﺳﮑﺎﺕ (ﺭﻧﺠﺮ ﻗﺮﻣﺰ)، ﺁﺭ ﺟﯽ ﮐﺎﯾﻠﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻠﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺁﺑﯽ)، ﻧﯿﻮﻣﯽ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻤﺒﺮﻟﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺻﻮﺭﺗﯽ)، ﺑﮑﯽ ﺟﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﯾﻨﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺯﺭﺩ)، ﻟﻮﺩﯼ ﻟﯿﻦ ‏(فیلم Monster Hunt‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺯاﮎ تیلور (ﺭﻧﺠﺮ ﺳﯿﺎﻩ)، ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺑﻨﮑﺲ (فیلم The Hunger Games) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﯾﺘﺎ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﺮﺍﻧﺴﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ Zordon ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺩﻧﻤﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﻢ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻭ ﺑﯿﻞ ﻫﯿﺪﺭ ﺻﺪﺍﭘﯿﺸﻪ ﯼ ﺁﻟﻔﺎ ۵، ﻟﯿﺴﺎ ﺑِﺮﯼ و ﻣﻮﺭﮔﯿﻦ ﺗﯿﻠﺮ ﮐﻤﺒﻮﻝ اشاره کنیم.

پیشنهاد: لیست رسمی بازیگران فیلم Justice League منتشر شد

 

 
ﺩﯾﻦ ﺍﯾﺰﺭﺍﻻﯾﺖ این فیلم را کارگردانی کرده است و ﺟﺎﻥ ﮔﺘﯿﻨﺰ ‏(فیلمنامه)، ﻣﺖ ﺳﺰﺍﻣﺎ (داستان)، ﺑﺮﮎ ﺷﺎﺭﭘﻠﺲ، ﻣﯿﺸﻞ ﻣﻮﻟﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﮐﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﺮﻭﻧﯽ نویسندگان آن هستند. اکران فیلم Power Rangers ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ۲۴ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۹۶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻻﯾﻨﺰﮔﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ. ﺣﯿﯿﻢ ﺳﺒﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﯿﺴﻨﺘﺎﯾﻨﯽ، ﻭﯾﮏ ﮔﺎﺩﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﺭﺗﯽ ﺑﻮﻭﻥ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.