مجموعه تلویزیونی Legion

پوستر جدید سریال Legion منتشر شد – آماده انفجار ذهنتان باشید

شبکه تلویزیونی FX و Marvel Entertainment چند ساعت قبل پوستر رسمی سریال جدیدشان را منتشر کردند، مجموعه تلویزیونی Legion که به عنوان اسپین آفی از فرانچایز X-Men محسوب می شود و قرار است پخش آن از ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ماه در شبکه FX آغاز شود. این پوستر را می توانید در انتهای پست مشاهده کنید.

ﻧﻮﺁ ﻫﺎﻭﻟﯽ که او را با سریال موفق Fargo می شناسیم، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ، ﺧﺎﻟﻖ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻟﻮﺭﻥ ﺷﻮﻟﺮ ﺩﻭﻧﺮ ‏(deadpool ﻭ x-men‏)، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺳﯿﻨﮕﺮ، ﺳﯿﻤﻮﻥ ﮐﯿﻨﺒﺮﮒ، ﺟﻒ ﻟﻮﺋﺐ، ﺟﯿﻢ ﭼﻮﺭﯼ ﻭ ﺟﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ Legion ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﻥ ﺍﺳﺘﯿﻮﻧﺰ ‏(ﺩﯾﻮ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ ۲۰۱۷‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎﻟﺮ، ﮐﯿﺘﯽ ﺍﺳﻠﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻣﯽ ﻫﺎﻟﺮ، ﺭﺍﺷﻞ ﮐﻠﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ، ﺁﺑﺮﯼ ﭘﻼﺯﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﻨﯽ، ﻣﮑﻨﺰﯼ ﮔﺮﯼ ‏(ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺩ ﭘﻮﻻﺩﯾﻦ)، ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻻﺭﻧﺲ ‏(ﺁﻭﺍﺗﺎﺭ‏) ، ﺁﺑﺮﯼ ﭘﻼﺯﺍ ﻭ ﺟﯿﻦ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻼﻧﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﺍﺻﻠﯽ مجموعه تلویزیونی Legion ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎﻟﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻟﮋﯾﻮﻥ است که ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﺴﺮ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯼ پروفسور X ‏(ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ X-Men‏) ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ، در ویدیوهایی که تاکنون از این سریال منتشر شده قسمت کوچکی از قدرت های دیوید هالر را دیده ایم، بیشتر ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ، قدرت هایی که گاهی خود او هم قادر به کنترلشان نیست.

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ سریال Legion ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎﻟﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺳﮑﯿﺰﻭﻓﺮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﮎ ﺑﻘﯿﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ همه ﺗﺼﻮﺭ می کنند ﮐﻪ او ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ!! ﺩﯾﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻫﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و …، ﺷﺒﮑﻪ FX ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎﺭﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. اطلاعات بیشتر در مورد مجموعه تلویزیونی Legion را می توانید در این لـینک بخوانـید.


Legion poster

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.