فصل دوم سریال Colony اپیزود اول – تصاویر جدید منتشر شد

بعد از اینکه شبکه تلویزیونی USA تاریخ پخش فصل دوم سریال Colony را اعلام کرد، اکنون شاهد انتشار چند تصویر از اولین اپیزود فصل جدید این سریال هستیم. اگر چه هنوز عنوان این اپیزود و خلاصه داستان آن در اختیارمان قرار نگرفته، اما می دانیم که پخش فصل جدید ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ Sarah Wayne Callies ﻭ Josh Holloway ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ساعت ۱۰ شب پنجشنبه ۱۲ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﯼ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ۲۳ ﺩﯼ، در ﺷﺒﮑﻪ USA آغاز ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ سریال Colony ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍُﻓﺘﺪ، زمانی ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽِ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎﻥ تقسیم شده ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ بَومَن ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟُﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ، ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، حال در فصل دوم قرار است شاهد ادامه ماجرای فصل قبل باشیم. در فصل ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮐﯿﺖ ﻭ ﻭﯾﻞ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﯾﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﮐﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ است. ﺑﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﺯ ﺍﻭ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ؟ جواب این سوال را باید در حین پخش فصل جدید بگیریم.

ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ Legendary Television ﻭ Universal Cable Productions ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ Josh Holloway ‏(ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ۲۰۱۱‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﯾﻞ بَومَن، Tory Kittles ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻭﺳﺎﺭﺩ، Sarah Wayne Callies ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ Walking Dead‏ و فرار از زندان) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ کیتی بومن، Peter Jacobson ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻭﮐﺴﯽ وکیل ﺍﺳﻨﺎﯾﺪﺭ، Amanda Righetti ﺩﺭ ﻧﻘﺶ مدی بومن، Isabella Crovetti-Cramp ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﯾﺲ ﺑﻮﻣﻦ، Alex Neustaedter ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺍﻡ، Adrian Pasdar ﻭ Jacob Buster ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. Tony Plana ﻭ Jessica Parker Kennedy ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

اطلاعات تکمیلی و ویدیوهای بیشتر بزودی منتشر می شوند، پست بروز خواهد شد.


Colony Season 2

Colony S02 E01

فصل دوم Colony

سریال Colony

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.